अंस/ans

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
असंक असंका असंक्रांत असंख असंख्य
असंख्येय असंग असंगचारी (रिन्) असंगत असंगति
असंगति-प्रदर्शन असंगम असंगी (गिन्) असंचय असंचयिक, असंचयी (यिन्)
असंचर असंज्ञ असंज्ञा असंज्वर असंत
असंतति, असंतान असंतुष्ट असंतुष्टि असंतोष असंतोषी (षिन्)
असंदिग्ध असंध असंधना असंधि असंपर्क
असंपृक्त असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात-समाधि असंबंध असंबंधातिशयोक्ति
असंबंद्ध असंबाध असंबाधा असंभव असंभव्य
असंभार असंभावना असंभावनीय असंभावित असंभावी (विन्)
असंभाव्य असंभाष्य असंभूति असंभोज्य असंयत
असंयम असंयुक्त असंयोग असंवृत असंशय
असंसक्ति असंसारी (रिन्) असंस्कृत असंस्थान असंस्थित
असंस्थिति असंहत
 
लौटें            मुख पृष्ठ