/

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
ऊर्ज ऊर्ज-मान ऊर्जस् ऊर्जस्वल ऊर्जस्वान् (स्वत्)
ऊर्जस्वित ऊर्जस्वी (स्विन्) ऊर्जा ऊर्जित ऊर्जी (र्जिन्)
ऊर्ण ऊर्ण-नाभ ऊर्णा ऊर्णायु ऊर्ध
ऊर्ध्व ऊर्ध्वग ऊर्ध्व-गति ऊर्ध्वगामी (मिन्) ऊर्ध्व-चरण
ऊर्ध्व-दृष्टि ऊर्ध्व-देव ऊर्ध्व-देह ऊर्ध्व-द्वार ऊर्ध्व-नयन
ऊर्ध्व-पाद ऊर्ध्व-पुंड्र ऊर्ध्व-बाहु ऊर्ध्व-मंडल ऊर्ध्वमंथी (थिन्)
ऊर्ध्व-मुख ऊर्ध्व-मूल ऊर्ध्व-रेखा ऊर्ध्व-रेता (तस्) ऊर्ध्वलिंगी
ऊर्ध्व-लोक ऊर्ध्व-वात ऊर्ध्व-वायु ऊर्ध्व-विन्दु ऊर्ध्वशायी (यिन्)
ऊर्ध्व-श्वास ऊर्ध्वांग ऊर्ध्वा ऊर्ध्वाकर्षण ऊर्ध्वायन
ऊर्ध्वारोह ऊर्ध्वारोहण ऊर्मि ऊर्मिका ऊर्मिमान् (मत्)
ऊर्मि-माला ऊर्मिमाली (लिन्) ऊर्मिल ऊर्मिला ऊर्मी
ऊर्वशी ऊर्ज ऊर्ज-मान ऊर्जस् ऊर्जस्वल
ऊर्जस्वान् (स्वत्) ऊर्जस्वित ऊर्जस्वी (स्विन्) ऊर्जा ऊर्जित
ऊर्जी (र्जिन्) ऊर्ण ऊर्ण-नाभ ऊर्णा ऊर्णायु
ऊर्ध ऊर्ध्व ऊर्ध्वग ऊर्ध्व-गति ऊर्ध्वगामी (मिन्)
ऊर्ध्व-चरण ऊर्ध्व-दृष्टि ऊर्ध्व-देव ऊर्ध्व-देह ऊर्ध्व-द्वार
ऊर्ध्व-नयन ऊर्ध्व-पाद ऊर्ध्व-पुंड्र ऊर्ध्व-बाहु ऊर्ध्व-मंडल
ऊर्ध्वमंथी (थिन्) ऊर्ध्व-मुख ऊर्ध्व-मूल ऊर्ध्व-रेखा ऊर्ध्व-रेता (तस्)
ऊर्ध्वलिंगी ऊर्ध्व-लोक ऊर्ध्व-वात ऊर्ध्व-वायु ऊर्ध्व-विन्दु
ऊर्ध्वशायी (यिन्) ऊर्ध्व-श्वास ऊर्ध्वांग ऊर्ध्वा ऊर्ध्वाकर्षण
ऊर्ध्वायन ऊर्ध्वारोह ऊर्ध्वारोहण ऊर्मि ऊर्मिका
ऊर्मिमान् (मत्) ऊर्मि-माला ऊर्मिमाली (लिन्) ऊर्मिल ऊर्मिला
ऊर्मी ऊर्वशी
 
लौटें            मुख पृष्ठ