गिर/gir

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
गिर् गिरंथ गिरंम गिर गिरई
गिरगट गिरगिट गिरगिटान गिरगिट्टी गिरगिरी
गिरजा गिरक्षण गिरद गिरदा गिरदागिरद
गिरदान गिरदाब गिरदाली गिरदावर गिरदावरी
गिरदीह गिरधर गिरधारन गिरधारी गिरना
गिरनार गिरनारी, गिरनाली गिरफ्त गिरफ्तार गिरफ्तारी
गिरबान गिरबूटी गिरमिट गिरमिटिया गिरवर
गिरवान गिरवाना गिरवी गिरवीदार गिरवीनामा
गिरवीपत्र गिरस्त गिरस्ती गिरह गिरहकट
गिरहथ गिरहदार गिरहबाज गिरहर गिरही
गिराँ गिरा गिराज गिराधव गिराधौ
गिराना गिरानी गिरा-पड़ा गिरापति गिरापतु
गिरामी गिराव गिरावट गिरावना गिरास
गिरासना गिरासी गिराह गिरि गिरि-कंटक
गिरि-कंदर गिरिक गिरि-कदंब गिरि-कदली गिरि-कर्णिका
गिरि-कर्णी गिरिका गिरि-काण गिरि-कूट गिरिचर
गिरिज गिरिजा गिरिजा-कुमार गिरिजा-पति गिरिजा-बीज
गिरिजा-मल गिरि-जाल गिरिज्वर गिरित्र गिरि-दुर्ग
गिरि दुहिता(तृ) गिरि-द्वार गिरिधर गिरिधरन गिरि-धातु
गिरिधारन गिरिधारी(रिन्) गिरि-ध्वज गिरि-नंदिनी गिरि-नगर
गिरि-नाथ गिरि-नितंब गिरि-पथ गिरि-पीलु गिरिपुष्पक
गिरि-प्रस्थ गिरि-प्रिया गिरि-बांधव गिरिभिद् गिरिमल्लिका
गिरि-मान गिरि-मृत गिरि-राज गिरि-वर्तिका गिरि-व्रज
गिरिश गिरिशाल गिरिशालिनी गिरि-शिखर गिरि-संभव
गिरि-सार गिरि-सुत गिरि-सुता गिरीद्र गिरी
गिरीश गिरेबान गिरेवा गिरेश गिरैया
गिरैया गिरों गिरोवर गिर्गिट गिर्जा
गिर्जाघर गिर्द गिर्दागिर्द गिर्दाब गिर्दावर
 
लौटें            मुख पृष्ठ