निव/nipang

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
निव निविवेक निवृत्त निवछरा निवछावर
निवड़िया निवत्त निवना निवपन निवर
निवरा निवर्तक निवर्तन निवर्तित निवर्ती (र्तिन्)
निवसति निवसथ निवसन निवसना निवह
निवाई निवाकु निवाज निवाजना निवाजिश
निवाड़ निवाड़ा निवाड़ी निवाण निवात
निवान निवाना निवान्या निवार निवारक
निवारण निवारन निवारना निवार-बाफ निवारी
निवाला निवास निवासन निवास-स्थान निवासित
निवासी (सिन्) निवास्य निविड़ निविड़ता निविद्धान
निविरीष निविल निविशमान निविशेष निविष
निविष्ट निविष्ट निवीत निवीती (तिन्) निवीर्य
निवृत्त निवृत्ति निवृत्तिक निवेद निवेदक
निवेदन निवेदन-पत्र निवेदना निवेदित निवेद्य
निवेरना निवेरा निवेश निवेशन निवेशनी
निवेष्ट निवेष्टन निवेष्य निव्याधी (धिन्) निव्यूढ़
 
लौटें            मुख पृष्ठ