समाँ/samaan

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
समाँ समांग समांजन समाँण समांत
समांतक समांशिक समा समाअत समाई
समाउ समाकर्षण समाकलन समाकार समाकुल
समाक्षार समाख्या समागत समागता समागति
समागम समाघात समाचरण समाचरना समाचार
समाचार-पत्र समाच्छन्न समाच्छादन समाज समाजत
समाजवाद समाजवादी समाज-शास्त्र समाज-शास्त्री समाजशील
समाज-सुधार समाज-सुधारक समाजी समाजीकरण समाज्ञप्त
समाज्ञा समाता (तृ) समातृक समातृका समादर
समादरणीय समादान समादिष्ट समादृत समादेय
समादेशक समादेश याचिका समाध समाधा समाधान
समाधानना समाधि समाधि-क्षेत्र समाधित समाधित्व
समाधिदशा समाधि-लेख समाधिस्थ समाधि-स्थल समाधी (धिन्)
समाधेय समान समानक समान-कालीन समान-गोत्र
समान-तंत्र समानता समानत्व समाननाम समानयन
समानर्ष समानस्थान समाना समानाधिकरण समानाधिकार
समानार्थ समानार्थक समानार्थी समानिका समानी
समानुपात समानुपातिक समानोपमा समापक समापत
समापति समापन समापनीय समापन्न समापवर्तक
समापवर्तन समापिका क्रिया समापित समापी (पिन्) समाप्त
समाप्त-सैन्य समाप्ति समाप्तिक समाप्य समाम्ना
समाम्नायिक समायत समायुक्त समायुक्तक समायुत
समायोग समायोजक समायोजन समारंभ समारंभण
समारना समारब्ध समारम्य समारूढ़ समारोप (ण)
समारोह समार्थ समार्थक समार्थी (र्थिन्) समालंभन
समालय समालिंगन समालोकन समालोचक समालोचन
समालोचना समालोची समालोच्य समाव समावरण
समावर्जन समावर्जित समावर्तन समावर्तनीय समावर्ती (र्तिन्)
समावास समाविष्ट समावृत्त समावृत्ति समावेश
समावेशक समावेशन समावेशित समाश्रय समाश्रित
समासंजन समास समासक समासक्ति समासन्न
समासीन समासोक्ति समाहना समाहरण समाहर्ता (र्तृ
समाहार समाहार-द्वंद् समाहित समाहूत समाहृत
समाह्वान
 
लौटें            मुख पृष्ठ