छ/chh

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
अंग अँग अंछ अंत अकच अकृ अक् अगच अगा अघ-
अघम अच् अचछ अछक अछग अछत अछन अछप अछभ अछय
अछर अछल अछव अछा अछि अछू अछे अछो अति अध-
अधो अध् अनच अनव अनि अनु अनै अन् अपच अपछ
अपर अपे अप् अबि अभि अभ् अयु अर् अलच अलछ
अलल अवच अवट अवत अवल अवा अवि अश् अष् अहि
आकस आगप आगा आगे आच् आछन आछर आछा आछि आछी
आछे आछो आप् ईछन ईछा उंछ उखा उच् उछं उछक
उछट उछर उछल उछव उछा उछि उछी उछे उछ् उड़
उत् उपच उपर उबछ उरश उलच उलछ ऊँछ ऊछज ऊछा
ऐंछ ऐच् ओंइ ओछ ओछन ओछा औछन औछ औछा बंछ
बंद बगछ बघ- बच् बछ बछड बछन बछर बछल बछव
बछा बछि बछे बछौ बट- बत- बद- बदर बरच बरछ
बरि बरे बरौ बर् बल- बहु बाँ बाछ बाल बिच
बिछ बिप बिब बिर बिल बीछ बीभ बृच बेत बेर
बौछ ब्र भक् भगत भच् भल् भव् भिच भुक भू-
भृग भोज भ्र चक् चच् चमर चलत चाद चिच चित
चीर चुप चूछ चोर चौब छंग छँग छँछ छंछ
छंट छँट छँड छंद छँद छः छई छउँ छउन छकड
छकन छका छकि छकी छकौ छक् छगड छगन छगर छगल
छगु छ-ग छग् छछं छछा छछि छछू छछे छछौ छजन
छजल छज् छटं छटक छटप छटा छटु छट् छठव छठा
छठी छड़ छत छतग छतन छतर छतल छतव छता छति
छती छतु छतौ छत् छ्त छदं छद छद- छदन छदा
छद् छन छनक छनछ छन- छनद छनन छनभ छनव छनि
छन् छप छपक छपछ छपट छपद छपन छपर छपव छपह
छपा छप् छब छबड छब- छबन छबि छबी छबु छब्
छम छमक छमछ छमत छमन छमव छमा छमि छमु छय
छयन छयल छया छर छरक छरछ छरद छरन छरब छरह
छरा छरि छरी छरो छर् छलं छल छलक छल- छलछ
छलन छलब छलम छलह छला छलि छली छलौ छल् छ्ल
छव छवक छवा छवि छवै छहर छहि छही छाँ छां
छाई छाउ छाक छाग छाच छाछ छाज छाड छात छाद
छान छाप छाब छाम छाय छार छाल छाव छाह छिउ
छिं छिछ छि छिअ छिक छिग छिच छिज छिट छिड
छिण छित छिद छिन छिप छिम छिय छिर छिल छीं
छी छीअ छीआ छीक छीछ छीज छीट छीड छीत छीद
छीन छीप छीब छीम छीय छीर छील छीव छुँ छुआ
छुई छुग छुच छुछ छुट छुड छुत छुद छुध छुन
छुप छुभ छुल छुर छुव छुह छूँ छू छूआ छूई
छूछ छछु छूट छूत छून छें छेक छेड छेत छेद
छदक छेन छेर छेल छेव छेह छै छैद छैन छैय
छैल छों छोआ छोई छोक छोछ छोट छोड छोत छोन
छोण छोप छोभ छोम छोर छोल छोह छौं छौन छौर
छौल छ्व डाल दंत दच् दर् दशन दिच दीच दीर
दुग दुच दुछ दुर दृढ देव द्व एक- एकच एण-
गँठ गंध गच् गछन गज- गपछ गमछ गलग गलछ गलम
गवा गाँ गाछ गाव गुच गुल गूँ गूह गों गो-
गौप हथ- हरन हरि हवा हाथ हिं हित हिम हीं
हीछ हीन हृच इंछ इँछ इच् इछन इछा इछु जच्
जरछ जरद जले जलो जिह जूत ज्य कंछ कच् कछ
कछन कछर कछव कछा कछि कछु कछू कछौ कटा कटु
कड़ कतर कनछ कपड कपि कमच कमल करछ करौ कलछ
कलप कलौ कवर काँ काछ काट कार काल किछ किम
कुक कुच कुछ कुड कुर कुल कुस कूप कृच कृष
केच कों कोछ कोल कौं क्र क्व खंड खजू खरत
लघु लच् लछन लछम लछा लछि लम- लमछ ललछ ललह
लहा लाँ लां लाछ लाव लिच लुक लौछ मंग मँछ
मंड मगर मच् मछं मछ मछर मछल मछव मछु मछे
मणि मधु मनव मनो मर् मलक मलि मले महा महि
महु महो माँ माछ मात मिछ मिर मीठ मुँ मुं
मुक मुच मुछ मुत मुन मुर मूँ मूछ मूत मूर
मूल मृग मृच मृद मेघ मेच मेछ मेद मों मोच
मोछ मोर मौर म्ल नक- नखच नख- नछत नयन नवछ
नहछ नाग नाभ निः निच निछ निम निर निव निश
नीर नील नेउ नेछ नेज नेत नेव नोन न्य पंक
पंछ पक् पच् पछँ पछ पछइ पछट पछड पछत पछन
पछम पछर पछल पछ- पछव पछा पछि पछी पछु पछे
पछो पछ् पट् पड़ पतं पत् पदच पद- पद् पनब
पन- परग परच परछ परत परद परा परि परी पर्
पला पाँ पाच पाछ पाठ पाण पाद पार पिं पिच
पिछ पीछ पुँ पुं पुच पुछ पुर पुष पूँ पूछ
पृच पृथ पों पोछ पोत प्र फल- फूल फेन रकछ
रक् रच् रछय रण- रत् रदच रद- रदन रनछ रबड
रसछ राग राछ रिक रिच रीछ रुच रुद रूछ रेउ
रेज रेव रोम संग संछ संध सच् सपच सपर सप्
समा समु सम् सां साछ साम सिं सिच सित सुच
सुर सुल सुष सुस सूच सूछ सोच सौम स्व शंक
शतच शवच शवछ शश- शिल शिश शीत शुक शुभ श्र
श्व तच् ततछ तनु तपन तप् तमच तरछ तरव तरौ
तर् तल- तलछ तलौ ताछ ताप तिच तिर तिल तीछ
तुच तुछ तुल तोय त्व वंछ वकच वक् वच् वना
वर् वां वाक वाय विक विच विछ विज विम विल
विव विष वृष व्य यच् यथे यदृ याद युग
 
लौटें          मुख पृष्ठ