अंकुरित-यौवना/ankurit-yauvana

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

अंकुरित-यौवना  : स्त्री० [ब० स०, टाप्] वह लड़की जिसका यौवनकाल आरम्भ हो रहा हो।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ