अनपायी (यिन्)/anapaayee (yin)

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

अनपायी (यिन्)  : वि० [सं० न—अपायिन्, न० त०] १. अचल। ध्रुव। २. स्थिर। ३. जो कभी नष्ट न हो। ४. दुःखरहित।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ