आशुग/aashug

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

आशुग  : वि० [सं० आशु√गम् (जाना)+ड] १. बहुत तेज चलनेवाला। शीघ्रगामी। २. (पत्र, तार आदि) जो पानेवाले के पास बहुत जल्दी पहुँचाया जाने को हो। (एक्सप्रेस) पुं० वायु। हवा। २. तीर। वाण।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
आशुगामी (मिन्)  : वि० [सं० आशु√गम्+णिनि] तेज चलनेवाला। पुं० सूर्य।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ