उपनिष्क्रमण/upanishkraman

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

उपनिष्क्रमण  : पुं० [सं० उप-निस√क्रम् (गति)+ल्युट-अन] १. नवजात शिशु को पहली बार बाहर निकालना। निष्क्रमण संस्कार। २. राजमार्ग। ३. बाहर जाना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
उपनिष्क्रमण  : पुं० [सं० उप-निस√क्रम् (गति)+ल्युट-अन] १. नवजात शिशु को पहली बार बाहर निकालना। निष्क्रमण संस्कार। २. राजमार्ग। ३. बाहर जाना।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ