जगदीश/jagadeesh

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

जगदीश  : पुं० [जगत्-ईश, ष० त०] १. ईश्वर। परमेश्वर। २. विष्णु। जगन्नाथ।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जगदीश्वर  : पुं० [जगत्-ईश्वर] ईश्वर। परमेश्वर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जगदीश्वरी  : स्त्री० [जगत्-ईश्वरी, ष० त०] भगवती।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ