जनू/janoo

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

जनू  : स्त्री० [सं० जनु+ऊङ] जन्म।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जनून  : पुं० [अ० जुनून] पागलपन। उन्माद।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जनूनी  : वि० [अ०] पागल।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जनूब  : पुं० [अ०] दक्षिण (दिशा)।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जनूबी  : वि० [अ० जनूब] दक्षिण दिशा का। दक्षिणी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ