जरंत/jarant

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

जरंत  : पुं० [सं०√जृ (जीर्ण होना)+झच्-अंत] १. अधिक अवस्थावाला व्यक्ति। २. भैंसा।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ