जर्द/jard

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

जर्द  : वि० [फा० जर्द] पीले रंगवाला। पीला। जरद।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जर्दा  : पुं=जरदा।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जर्दालू  : पुं०=जरदालू।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
जर्दोज  : पुं० [भाव० जर्दोजी]=जरदोज (दे०)।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ