निःशब्द/nihshabd

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

निशब्द  : वि० [सं० निःशब्द] १. (स्थान) जो शब्द से रहित हो। २. (व्यक्ति) जो चुप या मौन हो।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
निशब्दक  : वि० [सं० निःशब्दक] शब्द न करनेवाला। (साइलेंसर)
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ