निशाट/nishaat

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

निशाट  : पुं० [सं० निशा√अट् (भ्रमण)+अच्] १. उल्लू। २. निशाचर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
निशाटक  : पुं० [सं० निशा√अट्+ण्वुल्–अक] गूगल।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
निशाटन  : वि० [सं० निशा√अट्+ल्यु–अन] रात्रि को चलनेवाला। निशाचर। पुं० उल्लू।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ