निशित/nishit

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

निशित  : वि० [सं० नि√शो (तीक्ष्ण करना)+क्त] जो सानपर चढ़ा हो अर्थात् चोखा या तेज। पुं० लोहा।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
निशिता  : स्त्री० [सं० निशित्+टाप्] रात्रि। निशा। रात।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ