पुरुषमानी (निन्)/purushamaanee (nin)

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पुरुषमानी (निन्)  : वि० [सं० पुरुष√मन् (समझना) +णिनि] अपने को वीर समझनेवाला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पुरुषमानी (निन्)  : वि० [सं० पुरुष√मन् (समझना) +णिनि] अपने को वीर समझनेवाला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ