पुरुषाशी (शिन्)/purushaashee (shin)

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पुरुषाशी (शिन्)  : पुं० [सं० पुरुष√अश् (खाना)+ णिनि] [स्त्री० पुरुषाशिनी] मनुष्य (खानेवाला) राक्षस।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पुरुषाशी (शिन्)  : पुं० [सं० पुरुष√अश् (खाना)+ णिनि] [स्त्री० पुरुषाशिनी] मनुष्य (खानेवाला) राक्षस।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ