पेशीन-गो/pesheen-go

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

पेशीन-गो  : पुं० [फा० पेशींगो] [भाव. पेशीनगोई] भविष्यदवक्ता।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
पेशीन-गोई  : स्त्री० [फा०] भविष्य कथन। भविष्यवाणी।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ