भुजंग-भोजी (जिन्)/bhujang-bhojee (jin)

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

भुजंग-भोजी (जिन्)  : पुं० [सं० भुजंग√भुज् (खाना)+णिनि, उप० स०] [स्त्री० भुजंग-भोजिनी] २. गरुड़। २. मयूर। मोर। वि० साँप को खा जानेवाला।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ