भुजिष्य/bhujishy

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

भुजिष्य  : पुं० [सं०√भुज् (भोगना)+किष्यन्] [स्त्री० भुजिष्या] दास। सेवक।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
भुजिष्या  : स्त्री० [सं० भुजिष्य+टाप्] १. दासी। २. गणिका। रंडी। वेश्या।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ