मनोह्लादी (दिन्)/manohlaadee (din)

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

मनोह्लादी (दिन्)  : वि० [सं० मनस्√ह्लाद (प्रसन्न होना)+णिनि] [स्त्री० मनोह्लदिनी] १. मन को आह्लादित या प्रसन्न करनेवाला। २. मनोहर। सुंदर।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ