महात्यागी (गिन्)/mahaatyaagee (gin)

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

महात्यागी (गिन्)  : पुं० [सं० महात्याग+इनि] १. बहुत बड़ा त्यागी या दानी। २. शिव।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ