सुरेन्द्रजित्/surendrajit

शब्द का अर्थ खोजें

शब्द का अर्थ

सुरेन्द्रजित्  : पुं० [सं० सुरेन्द्र√जि (जीतना)+क्विप्–तुक्] इन्द्र को जीतनेवाले, गरुड़।
समानार्थी शब्द-  उपलब्ध नहीं
 
लौटें            मुख पृष्ठ