/

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
अर्गेथ अर्चित अर्चितनीय अर्चिंतित अर्तें
अर्या अर्क अर्क-कर अर्क-कांता अर्क-क्षेत्र
अर्क-चंदन अर्कज अर्कजा अर्क-तूल अर्क-दिन
अर्क-नंदन अर्क-नयन अर्कनाना अर्क-पत्र अर्क-पत्रा
अर्क-पर्ण अर्क-पुत्र अर्क-पुष्पी अर्क-प्रिया अर्क-बंधु
अर्क-बल्लभा अर्क-बादियान अर्कभ अर्क-मूल अर्क-व्रत
अर्क-सुत अर्कांश अर्काश्मा (श्मन्) अर्की (र्किन्) अर्कोपल
अर्गजा अर्गल अर्गला अर्गलिका अर्गलित
अर्गली अर्गवानी अर्घ अर्घट अर्घ-दान
अर्घ-पतन अर्घ-पात्र अर्घा अर्घापचय अर्घार्ह
अर्घेश्वर अर्घ्य अर्चक अर्चन अर्चना
अर्चनीय अर्चमान अर्चा अर्चि अर्चित
अर्चिती (तिन्) अर्तिमान (न्) अर्चिमाल्य अर्चिष्मती अर्चिष्मान्
अर्च्य अर्ज अर्जक अर्जदाश्त अर्जन
अर्जनीय अर्जमा अर्जित अर्जित-छुट्टी अर्जी
अर्जीदावा अर्जीनवीस अर्जीनालिश अर्जुन अर्जुन-ध्वज
अर्जुन-ध्वजा अर्जुन-सखा अर्जुनायन अर्जुनी अर्जुनोपम
अर्ण अर्णव अर्णवज अर्णव-नेमि अर्णव-पति
अर्णव-पोत अर्णवमंदिर अर्णव-मल अर्णव-यान अर्णवोद्भव
अर्णवोद्भवा अर्णस अर्णस्वान् (स्वत्) अर्णा अर्णोद
अर्णोनिधि अर्तगल अर्तन अर्ति अर्तिका
अर्थ अर्थक अर्थ-कर अर्थ-काम अर्थ-किल्बिषी (षिन्)
अर्थ-कृच्छ् अर्थ-गत अर्थ-गर्भित अर्थ-गृह अर्थ-गौरव
अर्थघ्न अर्थचर अर्थ-चिंतक अर्थ-चिंतन अर्थ-चिंता
अर्थ-जात अर्थतः अर्थ-तत्त्व अर्थ-दंड अर्थद
अर्थ-दर्शक अर्थ-दूषण अर्थन अर्थना अर्थनीय
अर्थ-न्यायालय अर्थ-पति अर्थ-पिशाच अर्थ-प्रकृति अर्थ-प्रक्रिया
अर्थ-प्रसर अर्थ-बंध अर्थ-बुद्धि अर्थ-भूत अर्थ-मंत्री (न्त्रिन्)
अर्थ-वक्रोक्ति अर्थवत्ता अर्थ-वाद अर्थवान् (वत्) अर्थ-विकार
अर्थ-विचार अर्थ-विज्ञान अर्थ-विधान अर्थ-विधि अर्थ-व्यवहार
अर्थ-शास्त्र अर्थशास्त्री (स्त्रिन्) अर्थ-श्लेष अर्थ-सचिव अर्थ-सिद्धि
अर्थ-हीन अर्थांतर अर्थातर-न्यास अर्थागम अर्थातिक्रम
अर्थातिशय अर्थात् अर्थाधिकरण अर्थाधिकारी (रिन्) अर्थानर्थापद
अर्थाना अर्थानुबंध अर्थानुवाद अर्थानुसंधान अर्थान्वित
अर्थापत्ति अर्थापत्ति-सम अर्थापदेश अर्थापन अर्थार्थी (र्थिन्)
अर्थालंकार अर्थिक अर्थित अर्थिता अर्थी (र्थिन्)
अर्थोपचार अर्थ्य अर्थ्यक अर्दन अर्दना
अर्दली अर्दित अर्द्ध अर्धग अर्धंगी
अर्ध अर्धक अर्ध-काल अर्ध-कूट अर्ध-गंगा
अर्ध-गुच्छ अर्ध-गोल अर्ध-चंद्र अर्ध-चंद्रिका अर्ध-जल
अर्ध-ज्योतिका अर्ध-तिक्त अर्ध-तूर अर्ध-नयन अर्ध-नराच
अर्ध-नाराज अर्ध-नारायण अर्ध-नारीश अर्ध-नारीश्वर अर्ध-पारावत
अर्ध-पोहल अर्ध-भाक् अर्ध-भागिक अर्ध-भास्कर अर्ध-भुजंगी
अर्ध-मागधी अर्ध-मात्रा अर्ध-विसर्ग अर्ध-वृत्त अर्ध-वृद्ध
अर्ध-वैनाशिक अर्ध-व्यास अर्ध-शफर अर्ध-शब्द अर्ध-शेष
अर्ध-सम अर्धसमवृत्त अर्ध-हार अर्धह्रस्व अर्धाग्ङ
अर्धाग्ङ-घात अर्धाग्ङिनी अर्धाग्ङी (गिन्) अर्धाशी (शिन्) अर्धार्ध
अर्धाली अर्धावभेदक अर्धाशन अर्धासन अर्धिक
अर्धीकरण अर्धुक अर्धेदु अर्धेदुमौलि अर्धोत्तोलित
अर्धोदक अर्धोदय अर्धोरुक अर्न अर्पक
अर्पण अर्पणनामा अर्पण-पत्र अर्पण-प्रतिभू अर्पना
अर्पित अर्पिस अर्ब-दर्ब अर्बुद अर्बुदि
अर्बुदी (दिन्) अर्भ अर्भक अर्म अर्मनी
अर्य अर्यमा (मन्) अर्या अर्रबर्र अर्रा
अर्राना अर्वट अर्वाक् (च्) अर्वाक्-स्रोता (तस्) अर्वाचीन
अर्श अर्श-वर्त्म अर्शस अर्शहर अर्शी (शिन्)
अर्शोध्न अर्शोहित अर्हत अर्ह अर्हण
अर्हणा अर्हणीय अर्हत् अर्हा अर्हित
 
लौटें            मुख पृष्ठ