/

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
विचकित विचक्षण विचक्षु विचच्छन विचय
विचयन विचयन-प्रकाश विचरण विचरना विचर्चिका
विचल विचलता विचलन विचलना विचलाना
विचलित विचार विचारक विचारकर्ता विचार-गोष्ठी
विचारज्ञ विचारण विचारणा विचारणीय विचार-धारा
विचारना विचार-नेता विचार-पति विचारवान विचार-शक्ति
विचारशास्त्र विचारशील विचार-स्थल विचार-स्वातंत्र्य विचारधीन
विचाराध्यक्ष विचारालय विचारिका विचारित विचारी (रिन्)
विचार्य विचालन विचिंतन विचिंता विचिंत्य
विचिकित्सा विचित विचिति विचित्त विचित्र
विचित्रक विचित्रता विचित्र-विभ्रमा विचित्रवीर्य विचित्रशाला
विचित्रांग विचित्रा विचित्रित विची विचेतन
विचेतनक विचेतनीकरण विचेता (तस्) विचेष्ट विच्छर्दन
विचेष्टा विच्छर्दन विच्छर्दिका विच्छाय विच्छित्ति
विच्छिन्न विच्छेद विच्छेदक विच्छेदन विच्छेदी
विच्छेद्य विच्युत विच्युति
 
लौटें            मुख पृष्ठ