महँ/mahan

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
महँ महँई महँक महँकना महँगा
महँगाई महँगी महँड़ा महंत महंताई
महंति महंती महँदी मह महक
महकदार महकना महकमा महकान महकाना
महकाली महकीला महकूम महज महजर
महजरनामा महजित महज्जन महटिआना महण
महत् महतम महतमाइन महतवान महता
महताब महताबी महताम महतारा महतारी
महती महती-द्वादशी महतु महतो महत्कथ
महत्तत्त्व महत्तनु महत्तम महत्तम-समापवर्त्तक महत्तर
महत्तरक महत्ता महत्त्व महत्त्वपूर्ण महत्त्वाकांक्षा
महदी महदूद महदूम महदेश्वर महद्वारुणी
महन महना महना-मत्थन महनिया महनीय
महनु महफा महफिल महफूज महबूब
महबूबा महमंत महमद महमदी महमह
महमहण महमहा महमहाना महमा महमान
महमानी महमाय महमिल महमूद महमूदी
महमेज महम्मद महम्मदी महर महरबान
महरम महरा महराई महराज महराजा
महराण महराना महराब महरि महरी
महरुआ महरू महरूम महरूमी महरेटा
महरेटी महर्घ महर्घता महर्लोक महर्षभी
महर्षि महर्षिका महल महलम महल-सरा
महलाठ महली महली-पटैला महल्ला महल्लेदार
महल्लेदारी महशर महसार महसिल महसीर
महसूद महसूर महसूल महसूली महसूस
महाँ महा महाई महाउत महाउर
महाकंद महाकंबु महाकच्छ महाकपि महाकपित्थ
महाकपोत महाकरंज महाकर महाकर्ण महाकर्णा
महाकर्णिकार महाकल्प महाकांत महाकांता महाकाय
महाकार्तिकी महाकाल महाकाली महाकाव्य महाकाश
महा कुमार महाकुमुदा महाकुल महाकुलीन महाकुष्ठ
महाकृच्छ महाकृष्ण महाकोश महाकोशातकी महाक्रतु
महाक्रोध महाक्ष महाक्षीर महाखर्व महागंगा
महागंध महागंधा महागज महागणनाध्यक्ष महागणपति
महागद महागर्त्त महागर्भ महागिरि महागीत
महागुण महागुनी महागुरु महागुल्मा महागोधूम
महाग्रंधिक महाग्रह महाग्रीव महाघूर्णा महाघृत
महाघोष महाघोषा महाचंचु महाचंड महाचंडा
महाचक्रवर्ती (र्तिन्) महाचपला महाचमू महाचार्य महाचिति
महाचेतन महाच्छाय महाजंबीर महाजंबु महाजन
महाजनी महाजल महाजाल महाजिह्व महाज्ञानी (निन्)
महाज्यैष्ठी महाज्योतिष्मती महाज्वाल महा डाकपाल महाडोल
महातत्त्व महातपा (पस्) महातम महातल महातारा
महातिक्त महातीक्ष्ण महातीक्ष्णा महातेज (जस्) महात्मा (त्मन्)
महात्रिफला महात्याग महात्यागी (गिन्) महादंड महादंडधारी (रिन्)
महादंत महादंष्ट्र महादशा महादान महादारु
महादूत महादेव महादेवी महादेश महादैत्य
महाद्रावक महाद्रुम महाद्वार महाद्वीप महाद्वीपीय
महाधन महाधनी महाधनु (ष्) महाधातु महाधिकार-पत्र
महाधिबक्ता (क्तृ) महाध्वनिक महान् (हत्) महानंद महानन्दा
महानक महानगर महानगर-पालिका महानट महानद
महानदी महानरक महानवमी महानस महानसावलेही
महानाटक महानाद महानाभ महानारायण महानास
महानिंब महानिद्रा महानिधान महानियम महानियुक्त
महानिर्वाण महानिशा महानीच महानींबू महानीम
महानील महानीली महानुभाव महानुभावता महानृत्य
महानेत्र महान्यायवादी महापंक महापंचमूल महापंचविष
महापंचागुंल महापक्ष महापक्षी (क्षिन्) महापथ महापथ-गमन
महापथिक महापद्म महापवित्र महापातक महापातकी (किन्)
महापातर महापात्र महापाप महापालिका महापाली
महापाश महापाशुपत महापीठ महापीलु महापुट
महापुण्य महापुण्या महापुत्र महापुर महापुराण
महापुरी महापुरुष महापुष्प महापुष्पा महापूजा
महापृष्ठ महाप्रजापति महाप्रतिहार महा-प्रभाव महाप्रुभु
महाप्रलय महाप्रशासक महाप्रसाद महाप्रस्थान महाप्राण
महाफल महाफला महाबकी महाबल महाबला
महाबली (लिन्) महाबाहु महाबुद्धि महाबोधि महाब्राह्मण
महाभद्रा महाभाग महाभागवत महाभाग महाभागी (गिन्)
महाभाट महाभारत महाभाव महाभाष्य महाभिक्षु
महाभियोग महाभिषव महाभीत महाभीता महाभीम
महाभीरू महाभीष्म महाभुज महाभूत महाभूमि
महाभृगं महाभैरव महाभैरवी महाभोग महाभोगा
महाभोगी (गिन्) महाभोज महामंडल महामंत्र महामंत्री (त्रिन्)
महामणि महामति महामत्स्य महामद महामना (नस्)
महामह महामहिम (न्) महामहोपाध्या महामांस महामाई
महामात्य महामात्र महामान्य महामाय महामाया
महामारी महामारी विज्ञान महामार्ग महामाल महामालिनी
महामाष महामुख महामुद्रा महामुनि महामूर्ति
महामूल महामूल्य महामृग महामृत्युंजय महामेद
महामेदा महामेध महामेधा महामोह महामोहा
महाय महायक्ष महायज्ञ महायम महायात्रा
महायान महायानी (निन्) महायुग महायुत महायुद्ध
महायुध महायोगी (गिन्) महायोगेश्वर महायोगेश्वरी महायोजन
महायोनि महारंभ महार महारक्त महारजत
महारजन महारण्य महारत महारत्न महारथ
महारथी (थिन्) महारथ्या महारनी महारस महाराग
महाराज महाराजाधिराज महाराजिक महाराज्ञी महाराज्य
महाराज्यपाल महाराणा महारात्रि महारावण महारावल
महाराष्ट्र महाराष्ट्री महाराष्ट्रीय महारूख महारुद्र
महारुरु महारूप महारूपक महारोग महारोगी (गिन्)
महारौद्र महारौरव महार्घ महार्घता महार्घ्य्
महार्णव महार्द्रक महार्बुद महार्ह महाल
महालक्ष्मी महालय महालया महालिंग महालेखापाल
महालोक महालोध्र महालोल महालौह महावक्ष (क्षस्)
महावट महावत महावन महावर महावराह
महावरी महावरेदार महावल्ली महावस महावस्त्र
महावाक्य महावाणिज्यदूत महावात महावाद महावादी (दिन्)
महावारुणी महावाहन महाविक्रम महाविद्या महाविद्यालय
महाविद्येश्वरी महाविभूति महाविल महाविष महाविषुव
महावीचि महावीर महावीर-चक्र महावीर्य महावीर्या
महावृक्ष महावेग महावेगा महाव्याधि महाव्याहृति
महाव्योम महाव्रण महाव्रत महाब्रती (तिन्) महाशंख
महाशक्ति महाशठ महाशतावरी महाशय महाशय्या
महाशल्क महाशाखा महाशासन महाशिव महाशीता
महाशुक्ति महाशुक्ला महाशुभ्र महाशून्य महाशोण
महाश्मशान महाश्रावणिका महाश्वास महाश्वेता महाषष्ठी
महाष्टमी महा-संक्रांति महासंस्कार महासंस्कारी (रिन्) महासत्ता
महासत्त्व महासन महासभा महासभाई महासमुद्र
महासर्ग महासर्ज महासांतपन महासांधिविग्रहिक महासागर
महासामंत महासारथि महासाहसिक महासिंह महासिद्धि
महासिरा महासिल महासीर महासुख महासूक्ष्मा
महासेन महास्कंध महास्कंधा महास्थली महास्नायु
महास्पद महाहंस महाहनु महाहस्त महाहास
महाहि महाहिक्का महिं महि महिख
महिश्लखरी महिदास महिधर महिनंदिनी महिपाल
महिपुत्र महिफल महिमा (मन्) महिमाधर महिमावान्
महिम्न महिय महियाँ महिया महियाउर
महिर महिराँण महिरावण महिला महिष
महिष-कंद महिषध्नी महिष-ध्वज महिष-मंडल महिषमर्दिनी
महिष-वल्ली महिष-वाहन महिषाकार महिषाक्ष महिषाछ्न
महिषासुर महिषी महिषी-कंद महिषी-प्रिया महिषेश
महिषोत्सर्ग महिष्ठ महिसुर मही महिक्षित
महीख़ड़ी महीज मही-तल महीदास महीदेव
महीधर महीध्र महीध्रक महीन महीना
महीप महीपति महीपाल मही-पुत्र मही-पुत्री
मही-प्राचीर मही-भर्त्ता (भर्तृ) महीभुक् (भुज्) महीभृत् मही-मंडल
महीम महीयान (यस्) महीर महीरावण महीरूह
महीलता महीश मही-सुत मही-सुता मही-सुर
मही-सूनु महुँ महु महुअर महुअरि
महुअरी महुआ महुआ-दही महुआरी महुकम
महुम्म महुर महुरेठी महुर्छा महुला
महुवर महुवा महूख महूरत महूम
महूष महेंद्र महेंद्राल महेंद्री महे
महेर महेरा महेरी महेल महेला
महेलिया महेश महेश-बंधु महेशान महेशानी
महेशी महेश्वर महेश्वरी महेषुधि महेष्वास
महेस महेसिया महेसी महेसुर महैत
महैला महोक महोक्ष महोख महोखा
महोगनी महोच्चार महोच्छव महोछ्व महोछा
महोटी महोती महोत्का महोत्सव महोदधि
महोदय महोदया महोदर महोदरी महोदार
महोद्यम महोना महोन्नत महोपाध्याय महोबा
महोबिया महोबी महोरग महोरस्क महोर्मि
महोला महौध महौजस्क महौजा (जस्) महौली
महौषध महौषधि महौषधी मह्यो
 
लौटें            मुख पृष्ठ