आ/aa

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
आँ आँक आँकड़ा आँकड़े आँकना
आँकर आँकरा आँकल आँकुड़ा आँकुशिक
आँकुस आँकू आँख आँखड़ी आँख-फोड़ टिड्डा
आँख-मिचौनी आँख-मिचौली (मिचौली) आँख-मीचली आँख-मुँदाई आँखा
आँग आंगक आँगन आँगरी आंगारिक
आंगिक आंगिक-अभिनय आंगिरस आँगी आँगुर
आँगुरी आँगुल आँघी आँच आंचन
आँचर आँचल आंचलिक आँचू आँजन
आँजना आंजनी आंजनेय आँजू आँट
आँट-साँट आँटना आँटी आँठी आँड़
आँडज आँड़ी आँड़ू आँत आँत कट्टू
आँतर आँतर आंतरागारिक आंतरिक आंतरिक्ष
आंतर्गेहिक आंतर्वेश्मिक आँतिक आंतिक-हेतु आंतिका
आंतिक्य आंत्र आंत्रिक आंत्रिक-ज्वर आंदू
आंदोल आंदोलक आंदोलन आंदोलनकारी (रिन्) आंदोलित
आँध आँधना आँधर, आँधरा आंधसिक आँधारंभ
आँधी आंधै आंध्य आंध्र आँब
आंवष्ठ आंबा हलदी आंबिकेय आँयँ-बाँयँ आँय बाँय शाँय
आँव आँवठ आँवड़ना आँवड़ा आँवन
आँवरा आँवल आँवलगट्टा आँवल-नाल आँवला
आँवलापत्ती आँवलासार गंधक आँवाँ आँशिक आंशुक-जल
आंश्य आंषु आंस आँसना आँसला
आँसी आँसू आँसूढाल आँहड़ आँहाँ
 
लौटें            मुख पृष्ठ