नक/nak

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
नक नक-कटा नक-कटी नक घिसनी नक-चढ़ा
नक-चोटी नक-छिकनी नकटा नकटेसर नकड़ा
नक-तोड़ा नकद नकद नकदावा नकदी
नकना नकन्याना नकपोड़ा नकफूल नकब
नकबजनी नकबेसर नकमोती नकल नकलची
नकल-नवीस नकलनोर नकलपरवाना नकल बही नकली
नकलोल नकवा नकश नकश-मार नकशा
नकशानवीस नकशी नकशीदार नकशीमैना नकस
नकसमार नकसा नकसीर नका नकाना
नकाब नकाबपोश नकार नकारची नकारना
नकारा नकारात्मक नकाश नकाशना नकाशी
नकाशीदार नकास नकासना नकासी नकासीदार
नकियाना नकीब नकुच नकुट नकुड़ा
नकुल नकुल-कंद नकुलक नकुल-तैल नकुलांध
नकुलांधता नकुला नकुलाढ्या नकुली नकुलीश
नकुलेश नकुलेष्टा नकुलौष्ठी नकुवा नकेल
नक्कना नक्कल नक्का नक्कादूआ नक्कारखाना
नक्कारची नक्कारा नक्काल नक्काली नक्काश
नक्काशी नक्की नक्कीपूर नक्कीमूठ नक्कू
नक्ख़य नक्तंदिन, नक्तंदिव नक्त नक्तक नक्तचर
नक्तचारी (रिन्) नक्तमाल नक्त-मुखा नक्त-व्रत नक्तांध
नक्तांधता नक्तांध्य नक्ता नक्ताह नक्ति
नक्द नक्दी नक्र नक्र-राज नक्रा
नक्ल नक्श नक्श-निगार नक्शमार नक्शा
नक्शानवीस नक्शानवीसी नक्शी नक्षत्र नक्षत्र-कल्प
नक्षत्र-कांति-विस्तार नक्षत्र-गण नक्षत्र-चक्र नक्षत्र-चिंतामणि नक्षत्र-दर्श
नक्षत्र-दान नक्षत्र-नाथ नक्षत्र-पति नक्षत्र-पत्र नक्षत्र-पथ
नक्षत्र-पद-योग नक्षत्र-पुरुष नक्षत्र-माला नक्षत्र-याजक नक्षत्र-योग
नक्षत्र-योनि नक्षत्र-राज नक्षत्र-लोक नक्षत्र-वीथि नक्षत्र-वृष्टि
नक्षत्र-व्यूह नक्षत्र-व्रत नक्षत्र-शूल नक्षत्र-संधि नक्षत्र-सत्र
नक्षत्र-साधन नक्षत्र-सूचक नक्षत्र-सूची (चिन्) नक्षत्रामृत नक्षत्रिय
नक्षत्री नक्षत्रेश नक्षत्रेश्वर नक्षत्रेष्टि
 
लौटें            मुख पृष्ठ