आ/aa

शब्द का अर्थ खोजें

खोजें
आँ आँक आँकड़ा आँकड़े
आँकना आँकर आँकरा आँकल आँकुड़ा
आँकुशिक आँकुस आँकू आँख आँखड़ी
आँख-फोड़ टिड्डा आँख-मिचौनी आँख-मिचौली (मिचौली) आँख-मीचली आँख-मुँदाई
आँखा आँग आंगक आँगन आँगरी
आंगारिक आंगिक आंगिक-अभिनय आंगिरस आँगी
आँगुर आँगुरी आँगुल आँघी आँच
आंचन आँचर आँचल आंचलिक आँचू
आँजन आँजना आंजनी आंजनेय आँजू
आँट आँट-साँट आँटना आँटी आँठी
आँड़ आँडज आँड़ी आँड़ू आँत
आँत कट्टू आँतर आँतर आंतरागारिक आंतरिक
आंतरिक्ष आंतर्गेहिक आंतर्वेश्मिक आँतिक आंतिक-हेतु
आंतिका आंतिक्य आंत्र आंत्रिक आंत्रिक-ज्वर
आंदू आंदोल आंदोलक आंदोलन आंदोलनकारी (रिन्)
आंदोलित आँध आँधना आँधर, आँधरा आंधसिक
आँधारंभ आँधी आंधै आंध्य आंध्र
आँब आंवष्ठ आंबा हलदी आंबिकेय आँयँ-बाँयँ
आँय बाँय शाँय आँव आँवठ आँवड़ना आँवड़ा
आँवन आँवरा आँवल आँवलगट्टा आँवल-नाल
आँवला आँवलापत्ती आँवलासार गंधक आँवाँ आँशिक
आंशुक-जल आंश्य आंषु आंस आँसना
आँसला आँसी आँसू आँसूढाल आँहड़
आँहाँ आइंदा आइ आइना आइस
आई आईन आईना आईनी आउंकार
आउंस आउ आउज आउध आउबाउ
आउस आऊ आकंपन आकंपित आक
आकड़ा आकन आकबत आकबती लंगर आकबाक
आकर आकरकरहा आकरखाना आकर-भाषा आकरसना
आकरिक आकरिक आकरी (रिन्) आकर्ण आकर्णित
आकर्ष आकर्षक आकर्षण आकर्षण-शक्ति आकर्षणी
आकर्षन आकर्षना आकर्षित आकर्षी (र्षिन्) आकलन
आकलनीय आकलित आकली आकल्प आकल्पक
आकल्प आकल्लक आकष आकमात् आकस्मिक
आकस्मिक छुट्टी आकम्मिकता आकस्मिकतावाद आकस्मिक-निधि आकस्मिकी
आकांक्षक आकांक्षित आकांक्षी (क्षिन्) आका आकाय
आकार आकारक आकारण आकार-पत्र आकार-रेखन
आकार-रेखा आकारवान् (वत्) आकारांत आकरिका आकारित
आकारी आकारीठ आकाल आकालिक आकालिकी
आकाश आकाश-कक्षा आकाश-गंगा आकाशचारी (रिन्) आकाश-चोटी
आकश-जल आकाश-दीआ आकाश-दीप आकाश-धुरी आकाश-ध्रुव
आकाश-नदी आकाश-नीम आकाश-फल आकाश-बेल आकाश-भाषित
आकाश-मंडल आकाश-मुखी आकाश-मूली आकाश-यान आकाश-लोचन
आकाश-वाणी आकाश-वृत्ति आकाश-वृत्तिक आकाश-स्फटिक आकाशी
आकाशीय आकिलं आकिलखानी आकीर्ण आकुंचन
आकुंचित आकुंठन आकुंठित आकुल आकुलता
आकुलि आकुलित आकूजन आकूत आकूति
आकूवारी आकृत आकृति आकृति-विज्ञान आकृष्ट
आकृष्टि आकोप आक्रंद आक्रंदन आक्रंदी (दिन्)
आक्रम आक्रमण आक्रमित आक्रमिता आक्रय
आक्रस्स आक्रांत आक्रांता आक्रांति आक्रामक
आक्रीड़ आक्रीडन आक्रीडी (डिन्) आक्रुष्ट आक्रोश
आक्रोशक आक्रोशन आक्रोशित आक्रोष्टा आक्लांत
आक्लिन्न आक्ष आक्षपाद आक्षिक आक्षिप्त
आक्षीरी (रिन्) आक्षेप आक्षेपक आक्षेपण आक्षेपी (पिन्)
आक्षोट आखंडल आखंडलीय आखत आखता
आख आखन आखना आखनिक आखर
आखा आखात आखातीज आखा नवमी आखिर
आखिरकार आखिरी आखीर आखु आखु-कर्णी
आखेट आखेटक आखेटिक आखेटी (टिन्) आखोट
आखोर आख्ता आख्या आख्यात आख्यातव्य
आख्याता (तृ) आख्याति आख्यातिक आख्यान आख्यानक
आख्यानकी आख्यान-पट आख्यापक आख्यापन आख्यायिका
आख्येय आगंतव्य आगंता (तृ) आगंतु आगंतुक
आगंतुक-ज्वर आगंतुक-व्रण आग आगड़ा आगण
आगणन आगत-पतिका आगत-स्वागत आगति आगपीछा
आगबाण आगम आगमजानी आगमज्ञानी (निन्) आगमन
आगमना आगम-पतिका आगम-वक्ता (क्तृ) आगम-वाणी आगम-विद्या
आगम-वृद्ध आगम-सोची आगमित आगमी (मिन्) आगर
आगरा आगरी आगल आगला आगलित
आगवन आगवाह आगस्ती आगस्त्य आगा
आगाता (तृ) आगाध आगान आगा-पीछा आगामिक
आगामी (मिन्) आगामुक आगार आगाह आगाही
आगि आगिआ आगिल आगिला आगिवर्त्त
आगी आगुआ आगू आगृहीत आगृहीती (तिन्)
आगे आगे-पीछे आगो आगौ आगौन
आगौल आग्नीध्र आग्नेय आग्नेय अस्त्र आग्नेय स्नान
आग्नेयास्त्र आग्नेयी आग्रह आग्रहण आग्रहायण
आग्रही (हिन्) आग्राहक आघ आघना आघर्षण
आघात आघातक आघातन आघार आघारना
आघी आघु आघूर्णन आघोष आघ्राण
आघ्रात आघ्रेय आच आचमन आचमनक
आचमनी आचमनीय आचमित आचय आचयक
आचरज आचरजित आचरण आचरण-पंजी आचरण-पुस्तिका
आचरणीय आचरन आचरना आचरित आचर्य
आचान आचानक आचाम आचार आचारज
आचारजी आचार-तंत्र आचार-दीप आचारवान् आचार-विचार
आचार-वेदी आचार-शास्त्र आचार-हीन आचारिक आचारी (रिन्)
आचार्य आचार्या आचार्यानी आचिंत्य आचिज्ज
आचित आचूषण आच्छन्न आच्छादक आच्छादन
आच्छादित आच्छादी (दिन्) आच्छिप्त आच्छेद आच्छेदन
आच्छोटन आछना आछरि आछा आछिप्त
आछी आछे आछेप आछो आछोटण
आज आज-कल आजगर आजगव आजन्म
आजमाइश आजमाइशी आजमाना आजमीढ़ आजमूदा
आजा आजाद आजादगी आजादी आजान
आजान-देव आजानि आ-जानु आजानु-बाहु आजाने
आजार आजिज आजिजी आजीव आजीवक
आ-जीवन आजीविका आजीव्य आजु आजुल
आजू आज्ञप्त आज्ञप्ति आज्ञा आज्ञाकारिता
आज्ञाकारी (रिन्) आज्ञा चक्र आज्ञाता (तृ) आज्ञान आज्ञापक
आज्ञा-पत्र आज्ञापन आज्ञा पालक आज्ञा-पालन आज्ञापित
आज्ञा फलक आज्ञा भंग आज्ञायी (यिन्) आज्ञार्थक आज्य
आज्यपा आज्य-भाग आज्य-भुक् आज्य-स्थाली आटना
आटरूष आटा आटी आटोप आठक
आठव आठवाँ आठें, आठैं, आठों आडँग आडंबर
आडंबरी (रिन्) आड़ आड़गीर आड़न आड़ना
आड़बंद आड़ा आड़ा-खेमटा आड़ा-चौताला आड़ा पंच ताल
आड़ा-लोट आड़ी आड़ू आढ आढक
आढ़की आढ़त आढ़तदार आढ़तिया आढ्यंकर
आढ़्य आढ्यक आणंद आणक आणना
आणव आणविक आणा आणुक आतंक
आतंक-युद्ध आतंकवाद आतंकवादी (दिन्) आतंकित आतंचन
आतत आतताई आततायी (यिन्) आतनन आतनिक
आतप आतपत्र आतपन आतप-स्नान आतपीय
आतपोदक आतम आतमहन आतमा आतर
आतर्पण आतश आतशक आतस आतापि
आतापी (पिन्) आति आतिथेय आतिथ्य आतिथ्य-सत्कार
आतिदेशिक आतिपात्य आतिपात्य-शांति आतिवाहिक आतिश
आतिशखाना आतिशदान आतिशपरस्त आतिशबाज आतिशबाजी
आतिशयिक आतिशय्य आतिशी आतिशी शीशा आती
आतीत आतीपाती आतुर आतुरता आतुरताई
आतुर-सन्यास आतुराना आतुरालय आतुरी आतुर्य
आतृप्त आतोद्य आत्त आत्मंभरि आत्म
आत्मक आत्म-कथा आत्म-कहानी आत्म-काम आत्मकीय
आत्म-गत आत्म-गुप्ता आत्म-गौरव आत्म-घात आत्म-घाती (तिन्)
आत्म-घोष आत्म-चक्र आत्म-चरित आत्म-चेतना आत्मज
आत्म-जात आत्म-जिज्ञासा आत्मज्ञ आत्म-ज्ञान आत्म-ज्ञानी (निन्)
आत्म-तुष्टि आत्म-त्याग आत्म-दर्श आत्म-द्रोह आत्म-द्रोही (हिन्)
आत्म-निर्णय आत्म-निवेदन आत्म-निष्ठा आत्मनीन आत्मनेपद
आत्म-पद आत्म-पीड़न आत्म-प्रक्षेपण आत्म-प्रत्यक्ष आत्म-प्रलंबन
आत्म-प्रशंसा आत्म-बल आत्म-बोध आत्म-भरित आत्म-भू
आत्म-योनि आत्म-रक्षक आत्म-रक्षण आत्म-रक्षा आत्म-रत
आत्म-रति आत्म-वंचक आत्मवाद आत्मवादी( दिन्) आत्म-विक्रय
आत्मविक्रयी (यिन्) आत्म-विघटन आत्म-विचय आत्म-विचार आत्म-विद्
आत्म-विद्या आत्म-विश्वास आत्म-विस्मृत आत्म-विस्मृति आत्म-श्लाघा
आत्मश्लाघी (घिन्) आत्म-संभव आत्म-संयम आत्म-संवेदन आत्म-संस्कार
आत्म-समर्पण आत्म-सम्मान आत्म-साक्षी (क्षिन्) आत्मसात् आत्म-सिद्ध
आत्म-सिद्धि आत्म-स्तुति आत्म-हत्या आत्महन् आत्म-हिंसा
आत्मा आत्माधिक आत्माधीन आत्मानंद आत्मानुभव
आत्मानुभूति आत्मानुरूप आत्माभिमान आत्माभिमानी (निन्) आत्माभिमुख
आत्मायन आत्माराम आत्मार्थी (र्थिन्) आत्मार्पण आत्मावलंबन
आत्मावलंबी (बिन्) आत्माश्रय आत्मिक आत्मिकता आत्मिकी
आत्मिकीय आत्मीकृत आत्मीभाव आत्मीय आत्मीयता
आत्मोक्ति आत्मोत्सर्ग आत्मोदय आत्मोद्वार आत्मोद्भव
आत्मोन्नति आत्मोपजीवी (विन्) आत्मोपम आत्मौपम्य आत्यंतिक
आत्ययिक आत्रेय आत्रेयायण आत्रेयी आथ
आथन आथना आथर्वण आथि आथी
आदंश आद आदत आदत्त आदम
आदम-कद आदम-खोर आदमजाद आदमियत आदमी
आदमीयत आदर आदरण आदरणीय आदरना
आदर-भाव आदरस आदर्य आदर्श आदर्शक
आदर्शन आदर्श-मंदिर आदर्शवाद आदर्शवादी(दिन्) आदर्श-विज्ञान
आदर्शित आदर्शीकरण आदहन आदा आदाता (तृ)
आदान आदान-प्रदान आदाद आदाय आदायी (यिन्)
आदि आदिक आदि-कल्प आदि-कवि आदि-कारण
आदित आदितेय आदित्य आदित्य-केतु आदित्य-पर्णी
आदित्य-पुराण आदित्य-मंडल आदित्य-वार आदि-देव आदि-नाथ
आदि-पुराण आदि-पुरुष आदिम आदिम-जाति आदिम-निवासी (सिन्)
आदि-मान आदि-रस आदि-रूप आदिल आदिलशाही
आदि-वासी (सिन्) आदि-विपुला आदि-विपुला-जघन-चपला आदि-शक्ति आदिश्यमान
आदिष्ट आदी आदीचक आदीपन आदृत
आदेय आदेश आदेशक आदेशन आदेश-लेख
आदेशवाद आदेशी (शिन्) आदेष्टा (ष्ट्रा) आदेस आदौ
आद्यंत आद्य आद्यक्षिक आद्य-शेष आद्या
आद्याक्षर आद्याक्षरित आद्योत आद्योपांत आद्रा
आध आधमर्ण्य आधर्मिक आधर्षण आधर्षित
आधा आधाझारा आधाता (तृ) आधा-तीहा आधान
आधानवती आधानिक आधायक आधार आधारक
आधारण आधार-रूपा आधार-शक्ति आधार-शिला आधार-स्तंभ
आधाराधेयभाव आधारिक आधारिक-भाषा आधारित आधारी (रिन्)
आधा-सीसी आधि आधिक आधिकरणिक आधि-कर्त्ता (र्तृ)
आधिकरिक आधिकारिकी आधिक्य आधिदैविक आधि-वर्त्ता (र्तृ)
आधिपत्य आधि-भोग आधिभौतिक आधिराज्य आधि-व्याधि
आधीन आधीनता आधुनिक आधुनिका आधूत
आधूपन आधूमित आधूस्र आधृत आधेक
आधेय आधोफर आधोरण आध्मान आध्यात्मिक
आध्यात्मिकी आध्यापक आध्यायिक आध्यासिक आनंतर्य
आनंत्य आनंद आनंदक आनंद-कोश आनंदन
आनंदना आनंद-बधाई आनंद-बधावा आनंद-भैरव आनंद-भैरवी
आनंद-मंगल आनंद-मत्ता आनंदमय कोश आनंद-सम्मोहिता आनंद्रातिरेक
आनंदाश्रु आनंदित आनंदी (दिन्) आन आनक
आनक-दृंदुभि आनत आन-तान आनति आनद्ध
आनन आनन-फानन आनना आनबान आनमन
आनम्य आनयन आनरेरी आनर्त आनर्तक
आनर्तन आनर्त्त-नगरी आनर्थक्य आना आनाकारी
आनाथ्य आनाय आनाह आनि आनिल
आनीत आनुकूलित आनुक्रमिक आनुगतिक आनुगत्य
आनुग्रहिक आनुतोषिक आनुदानिक आनुपातिक आनुपूर्व
आनुपूर्वी आनुभविक आनुमानिक आनुवंशिक आनुवंशिकता
आनुवेश्य आनुश्रविक आनुषंगिक आनूप आनृत
आनृशंस्य आनेता आनैपुण आनैपुण्य आनैश्वर्य
आन्न आन्वयिक आन्वीक्षिणी आप आपक
आपकाज आपकाजी आपक्व आपगा आपगेय
आपचारी आपजात्य आपण आपणिक आपत्
आ-पतन आपत्काल आपत्कृत-ऋण आपत्ति आपत्ति-पत्र
आपत्य आपद् आपद आपदर्थ आपदा
आपद्धर्म आपधाय आपन आपनपौ आपना
आपनिक आप-निधी आपनो आपन्न आपपर
आप-बीती आपया आपराह्रक आपराधिक आप-रूप
आपर्तुक आपवर्ग्य आपस आपसदारी आपसी
आपस्तंब आपा आपात आपाततः आपातलिका
आपातिक आपाती (तिन्) आपाद आपाद-मस्तक आपा-धापी
आपान आपानक आपा आपायत आपी
आपीड़ आपीडन आ-पीत आपु आपुन
आपुनपौ आपुनो आपुस आपूर आपूरण
आपूरना आपूर्ति आपेक्षिक आपो आप्त
आप्त-काम आप्तकारी (रिन्) आप्त-पुरुष आप्त-वचन आप्त-वर्ग
आप्तागम आप्ति आप्तोक्ति आप्य आप्यायन
आप्याथित आप्रच्छन्न आप्लव आप्लवन आप्लवनव्रती (तिन्)
आप्लावन आप्लावित आप्लुत आफत आफताप
आफ-ताब आफ-ताबा आफ-ताबी आफरीन आफियत
आफिस आफू आबंध आबंधक-अधिकारी (रिन्) आबंधन
आब आबकार आबकारी आबकारी-शुल्क आबखोरा
आबगीना आवगीर आबजोश आबड़ आबताब
आबदस्त आबदानी आबदार आबदारी आबद्ध
आबनूस आब-पाशी आब-रंग आबरवाँ आबरू
आबला आब-हवा आबाद आबादकार आबादानी
आबादी आबाधा आ-बाल आबाल्य आबिल
आबी आबेस आब्द आब्दिक आभंग
आभ आभरण आभरित आभा आभाणक
आभार आभारी (रिन्) आभावन आभाष आभाषण
आभास आभासन आभासवाद आभासीन आभास्वर
आभिचारिक आभिजन आभिजात्य आभिजित आभिधा
आभिधानिक आभिप्रायिक आभिमुख्य आभिषेचनिक आभिहारिक
आभीर आभीरक आभीरी आभुक्ति आभूत
आभूषण आभूषन आभूषित आभृत आभोग
आभोगी (गिन्) आभोग्य आभोजी (जिन्) आभ्यंतर आभ्यंतरिक
आभ्युदयिक आमंत्रण आमंत्रयिता (तृ) आमंत्रित आमंद
आम आम-खास आम-गंधि (धिन्) आम-गर्भ आमड़ा
आमण-दूमण आमद आमदनी आमनी आमन-सामन
आमनस्य आमना आमनाय आमना-सामना आमनी
आमने-सामने आमय आमरक्तातिसार आमरख आमरखना
आमरण आमरष आमरषना आमरस आमर्दकी
आमर्दन आमर्ष आमलक आमलकी आमला
आम-वात आमाँ आमातिसार आमात्य आमादा
आमानाह आमान्न आमाल आमालक आमालनामा
आमावास्य आमाशय आमा-हल्दी आमिख आमिन
आमिर आमिल आमिष आमिषभोजी (जिन्) आमिषाशी (शिन्)
आर्मी आमी आमीन आमीलन आमुख
आमुक्त आमुक्ति आमुख आमुष्मिक आमूल
आमेज आमेजना आमेजिश आमोचन आमोद
आमोदन आमोद-प्रमोद आमोदित आमोदी (दिन्) आमोष
आमोषी (षिन्) आम्नात आम्नाय आम्र आम्र-कूट
आम्र-वन आम्रातक आम्ल आम्लिक आम्लिका
आयँता-पायँता आयदा आय आय-कर आयत
आयतन आयतन-मिति आयतनीय आयताकार आयति
आयतिक आयत्त आयत्ति आयद आयमन
आय-व्यय आय-व्ययक आयव्यय-फलक आयव्ययिक आयस
आयसी आयसीय आयसु आया आयाचन
आयात आयातक आयात-शुल्क आयान आयाम
आयामन आयामी (मिंन्) आयास आयासी (सिन्) आयु-शेष
आयुःष्टोम आयु (स्) आयुक्त आयुर्तिक आयुध
आयुध जीवी (विन्) आयुध-पाल आयुधभृत् आयुध-विधान आयुध-शाला
आयुधागार आयुधिक आयुधीय आयुर्दाय आयुर्बल
आयुर्योग आयुर्वेद आयुर्वेदिक आयुर्वेदी (दिन्) आयुष
आयुष्कर आयुष्मान (ष्मत्) आयुष्य आयोग आयोगव
आयोजक आयोजन आयोजित आरंभ आरंभक
आरंभण आरंभतः आरंभनाद आरंभवाद आरंभ-शूर
आरंभिक आरंभी (मिन्) आर आरकत आरक्त
आ-रक्तिम आरक्ष आरक्षक आरक्षा आरक्षिक
आरक्षिक कार्य आरक्षिक-कारवाई आरक्षिक-बल आरक्षी (क्षिन्) आरख
आरग्वध आरचित आरज आरजा आरजी
आरजू आरट आरट्ठ आरण आरणि
आरण्य आरण्यक आरत आरति आरभट
आरती आरथ आरन आर-पार आरबला
आरब्ध आरब्धि आरभट आरभटी आरमण
आरव आरषी आरस आरसा आरसी
आरस्य आरा आराइश आराइशी आराकस
आराज आराज़ी आराण आरात आराति
आरात्रिक आराधक आराधन आराधना आराधनीय
आराधित आराध्य आराम आराम-कुर्सी आराम-गाह
आराम-तलब आराम-तलबी आराम-दान आराम-पाई आरालिक
आरास्ता आरि आरित्रिक आरिया आरी
आरुक आरुण आरुणि आरुण्य आरूढ़
आरूढ़-यौवना आरूढ़ि आरेक आरेचन आरेस
आरो आरोग आरोगना आरोग्य आरोग्यता
आरोग्य-प्रमाणक आरोग्य-शाला आरोग्य-स्नान आरोध आरोधना
आरोप आरोपक आरोपण आरोपना आरोप-फलक
आरोपित आरोपी (पिन्) आरोप्य आरोप्यमाण आरोह
आरोहक आरोहण आरोहना आरोहित आरोही (हिन्)
आरौ आर्क आर्कि आर्गल आर्घा
आर्ध्य आर्जव आर्जुनि आर्त्त आर्त्तता
आर्त्तध्वनि आर्त्तनाद आर्त्तभक्ति आर्त्तव आर्त्तव-दोष
आर्त्तवेयी आर्त्ति आर्त्त्विज आर्थ आर्थिक
आर्थिकी आर्थी आर्थी-अपह्रति आर्थी-व्यंजना आर्द्ध
आर्द्र आर्द्रक आर्द्रता आर्द्रा आर्नव
आर्य आर्य-घोटक आर्यत्व आर्य-पुत्र आर्यव
आर्य-वृत्त आर्य-सत्य आर्य-समाज आर्य-समाजी (जिन्) आर्य्या
आर्या-गीति आर्यावर्त्त आर्येतर आर्ष आर्ष-प्रयोग
आर्षभ आर्ष-विवाह आर्षेय आर्हत आलंकारिक
आलंग आलंब आलंबन आलंबित आलंबी (बिन्)
आलंभ आलंभन आलंभी (भिन्) आल आलकस
आल-जाल आलथी-पालथी आलन आलना आलपाका
आलपीन आलम आलमारी आलय आलवाल
आलस आलसी आलस्य आला आलाइश
आलात आलात-चक्र आलान आलाप आलापक
आलापचारी आलापना आलापित आलापिनी आलापी (पिन्)
आलारासी आलावर्त्त आलिंग आलिंगन आलिंगना
आलिंगित आलिंगी (गिन्) आलिंग्य आलिंद आलि
आलिखित आलिप्त आलिम आली आलीजाह
आलीढ़ आलीन आलीशान आलु आलुक
आलुझना आलू आलूचा आलूदम आलूदा
आलूबालू आलूबुखारा आलेख आलेखन आलेखनी
आलेख-रूपक आलेख्य आलेख्य-कर्म (न्) आलेख्य-विद्या आलेप
आलेपन आलै आलैखिक आलोक आलोक-चित्रण
आलोकन आलोकनीय आलोक-पत्र आलोकित आलोच
आलोचक आलोचण आलोचन आलोचना आलोचनीय
आलोचित आलोच्य आलोज आलोड़न आलोड़ना
आलोड़ित आ-लोप आ-लोल आलोलित आल्हा
आवंतिक आवंत्य आव आवज आवझ
आवट आवटना आवध आवधिक आवन
आवनि-जावानी आवनेय आ-वपन आव-भगत आवभाव
आवरक आवरण आवरण-पत्र आवरण-पृष्ठ आवरना
आवरा आवरित आवरी आवर्जक आवर्जन
आवर्जना आवर्जित आवर्त आवर्तक आवर्तक-ज्वर
आवर्तन आवर्तनीय आवर्त-बिंदु आवर्तित आवर्ती (र्तिन्)
आवर्धन आवलि आवलित आवली आवश्य
आवश्यक आवश्यकता आवश्यकीय आवस आवसति
आवसथ आवसथ्य आवसानिक आवसानिक-कर आवस्थिक
आवह आवहन आवाँ आवागमन आवागवन
आवागौन आवाज आवाजा आवाजा-कशी आवा-जानी
आवाजाही आवाप आवापन आवाय आवार
आवारगी आवारजा आवारा आवारागर्द आवाल
आवास आवासन आवासिक आवाह आवाहक
आवाहन आवाहना आविक आबिद्ध आविर्भाव
आविर्भूत आविर्हित आविल आविष्करण आविष्कर्त्ता
आविष्कार आविष्कारक आविष्कृत आविष्ट आवृत
आवृत्ति आवृत्ति-दीपक आवृत्तिवाद आवेग आवेदक
आवेदन आवेदन-पत्र आवेदनीय आवेदित आवेदी (दिन्)
आवेद्य आवेश आवेशन आवेशिक आवेष्टक
आवेष्टन आवेष्टित आवेस्ता आशंकनीय आशंका
आशंकित आशंकी (किन्) आशंसन आशंसा आशंसित
आशंसी (सिन्) आशंसु आश आशक आशन
आशना आशय आशर आशव आशा
आशा-गज आशा-जनक आशाढ़ आशातीत आशापाल
आशा-मुखी आसा-वाद आशावादिता आशावादी (दिन्) आशिंजन
आशिंजित आशिक आशित आशिमा (मन्) आशियाना
आशिष् (श्) आशिषाक्षेप आशी (शिन्) आशीर्वचन आशीर्वाद
आशी-विष आशीष आशु आशु-कवि आशुग
आशुगामी (मिन्) आशु-तोष आशु-पत्र आश्चर्य आश्चर्यित
आश्ना आश्नाई आश्म आश्मन आश्मरिक
आश्मिक आश्रम आश्रम-धर्म आश्रमवासी (सिन्) आश्रमिक
आश्रमी (मिन्) आश्रय आश्रयण आश्रयासिद्ध आश्रयासिद्धि
आश्रयी (यिन्) आश्रव आश्रित आश्रुत आश्रुति
आश्लिष्ट आश्लेष आश्लेषण आश्लेषा आश्लेषित
आश्व आश्वत्थ आश्वमेघिक् आश्वयुज आश्वलक्षणिक
आश्वस्त आश्वास आश्वासक आश्वासन आश्वासनीय
आश्वासित आश्वासी (सिन्) आश्वास्य आश्विक आशिवन्
आश्विनेय आषना आषर आषा आषाढ़
आषाढक आषाढा आषाढा आषाढीय आषु
आसंग आसंगत्य आसंगी (गिन्) आसंजन आसंजित
आसंद आसंदी आस आसक आसकत
आसकती आसक्त आसक्ति आसतीन आसते
आसतोष आसत्ति आसथा आसथान आसन
आसना आसनी आसन्न आसन्न-काल आसन्न-कोण
आसन्नता आसन्न-प्रसवा आसन्न-भूत आसपास आसबंद
आसमाँ आसमान आसमान-खोंचा आसमानी आसय
आसर आसरना आसरा आसरैत आसव
आसवक आसवन आसवनी आसवित आसवी (दिन्)
आसा आसाढ़ आसादान आसान आसानी
आसा-बरदार आसा-बल्लभ आसाम आसामी आसामुखी
आसार आसावरी आसिक आसिख आसिद्ध
आसिन आसिरबचन आसिरबाद आसिष आसी
आसीन आसीबिख आसीस आसीसा आसु
आसुग आसुत आसुति आसर आसुर-विवाह
आसुरी आसुरी चिकित्सा आसुरी-विवाह आसुरी संपत् आसूँ
आसू आसूदगी आसूदा आसेक आसेचन
आसेध आसेधक आसेब आसेर आसेवन
आसेवा आसोज आसौ आस्तर आस्तरण
आस्तार-पंक्ति आस्ति आस्तिक आस्तिकता आस्तिकपन
आस्तिक्य आस्तीक आस्तीन आस्ते आस्त्र
आस्थगन आस्था आस्थाता (तृ) आस्थान आस्थान-मंडप
आस्थानिका आस्थानी आस्थापन आस्थित आस्थिति
आस्पद आस्पर्धा आस्पर्धी (र्धिन्) आस्फालन आस्फोट
आस्फोटन आस्मान आस्मानी आस्मारक आस्यंदन
आस्य आस्र आस्रप आस्रव आस्राव
आस्वांत आस्वाद आस्वादन आस्वादनीय आस्वादित
आह आहट आहत आहत-मुद्रा आहति
आहन आहनन आहनी आहर आहरण
आहरणीय आहरन आहरी आहर्ता आहला
आहव आहवन आहवनीय आहाँ आहा
आहार आहारक आहार-मंडप आहार-विज्ञान आहार-विहार
आहारशास्त्र आहारिक आहारी (रिन्) आहार्य्य आहार्य्याभिनय
आहि आहित आहिताग्नि आहिति आहिस्ता
आहु आहुटि आहुड़ आहुति आहुती
आहू आहूत आहूति आहृत आहै
आहौ आह्र आह्रिक आह्राद आह्लादक
आह्लादित आह्वाय आह्वान आह्वायक
 
लौटें            मुख पृष्ठ